Jaunumi

Atpakaļ
2024-05-13 I.Kraskeviča

Svarīga informācija: Kas var veikt nometnes dalībnieku pirmreizējo veselības apsekošanu un pedikulozes pārbaudi pirmajā nometnes dienā?

Veselības inspekcijas informācija

Infekcijas slimību pazīmju novērtēšanu nometnes dalībniekiem, ko jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, var veikt tikai sekojošas ārstniecības personas (kurām ir atbilstoša kompetence un kuras reģistrētas ārstniecības personu reģistrā):

  • ģimenes ārsts,
  • ārsts,
  • ārsta palīgs,
  • vispārējās aprūpes māsa (māsa), t.sk. bērnudārzu un arī skolu medmāsas, ja viņas ir reģistētas ārstniecības personu reģistrā.

Citas ārstniecības personas, tostarp māsas palīgs, fizioterapeits, masieris, kosmētiķis, nevar nodrošināt Noteikumu Nr. 981 10.11 punktā visus minētos veselības aprūpes pakalpojumus.

Vispārējās aprūpes māsa arī ir kompetenta noteikt infekcijas slimību simptomus nometnes dalībniekiem. Atbilstoši Ministru kabineta 24.03.2009. noteikumu Nr. 268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” 497. punktam māsas kompetence atbilst Ārstniecības likuma 44. pantā noteiktajām prasībām, tostarp māsas kompetencē ir pacienta stāvokļa novērtēšana. Māsa neveic diagnostiku, bet novērtē nometnes dalībnieka veselības stāvokli.

Tiesības patstāvīgi praktizēt māsas profesijā ir Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrētām māsām, kas savu profesionālo darbību veselības aprūpes jomā veic ārstniecības iestādē (kabinetā, veselības punktā), kas reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā  un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.

Saskaņā ar Noteikumos Nr. 981 ārstniecības personas noteikto kompetenci (augstāk minētais), un saskaņā ar māsa profesijas standartā noteiktiem pienākumiem, uzdevumiem, Inspekcijas viedoklis attiecībā par māsas nodarbinātību nometnes darbības laikā:

  1. Ārstniecības persona - māsa ir reģistrēta ārstniecības personu reģistrā un strādā reģistrētā ārstniecības iestādē;
  2. Nometnes organizētājs slēdz līgumu ar ārstniecības personu vai ārstniecības iestādi par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu nometnes darbības laikā (Noteikumu Nr. 981 10.8.4.p.);
  3. Pedikulozes un infekciju slimību pazīmju neesības novērtēšanu dalībniekiem ārstniecības persona veic nometnes pirmajā dienā  (Noteikumu Nr. 981 10.11.p.)
  4. Kā arī nometnes darbības laikā nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību dalībniekiem, darbiniekiem un nometnes vadītājam (Noteikumu Nr. 981 10.2.p.)
  5. Dalībnieku informēšana un apmācība par ievainojumu un traumu profilakses jautājumiem atbilstoši nometnes darbības programmai (Noteikumu Nr. 981 10.5.p.)

Nometnes organizators izvērtē kādos nometnes procesos piedalās ārstniecības persona, cik ātrā laikā pēc telefona zvana var ierasties nometnē palīdzības sniegšanai u.c.

Par U/27 izziņām nometnes darbiniekiem (ārvalstniekiem), kas strādā ciešā kontaktā ar bērniem:

pieļaujams, ka darbinieks var neveikt obligāto veselības pārbaudi pirms darba uzsākšanas Latvijā-  gadījumos, ja darbinieks var uzrādīt savā valstī izsniegtu izziņu par izieto veselības pārbaudi un atbilstību darbam ar bērniem, kas ir tulkota valsts valodā (latviešu valodā) un  kuru ir apstiprinājis nometnes organizētājs.