Jaunumi

Atpakaļ
2023-09-05 I.Kraskeviča

Veikti grozījumi 2009.gada 1.septembra MK noteikumos Nr. 981"Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

Turpmāk ģimenes ārsta izziņa dalībai nometnē nebūs jāuzrāda

Šodien, 6. septembrī, Ministru kabinets ir apstiprinājis izmaiņas nometņu norises un organizēšanas kārtībā, kas paredz, ka turmpāk, dalībai nometnēs, vecākiem nebūs jāiesniedz ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli, bet visiem nometņu organizatoriem būs jāsaņem pozitīvs atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Veselības inspekcijas.

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi paredz to, ka turpmāk nometnes dalībnieka likumiskie pārstāvji uzņemas atbildību par ziņām un dokumentiem, kas iesniegti nometnes organizētājam, tostarp par informāciju, kas nav norādīta, bet ir būtiska nometnes organizētājam, ja tā rezultātā tiek apdraudēta bērna drošības vai veselības intereses, tajā skaitā hroniskām saslimšanām, alerģijām, lietojamiem medikamentiem, uztura pielāgojumiem, fiziskās slodzes ierobežojumiem un nepieciešamiem atbalsta pasākumiem u.c. būtisku informāciju, kas var būt noderīga bērnu nometnes organizētājiem pakalpojuma nodrošināšanai un piemērotas pirmās palīdzības sniegšanai.

Grozījumi noteikumos paredz arī to, ka turpmāk, uzsākot nometni, ārstniecības persona pirmajā nometnes dienā visiem nometnes dalībniekiem veiks pedikulozes un infekcijas slimību pazīmju neesamības novērtēšanu, kas sevī ietver tādu pazīmju identificēšanu kā caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzeltes, paaugstināta ķermeņa temperatūra vai infekciozas izcelsmes izsitumi.

Lai precizētu un atvieglotu bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas procesu, plānots, ka gadījumos, kad izglītības programmas ietvaros nometni īsteno akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes audzēkņiem, kā arī ir noslēgts līgums par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apguvi, vairs nav nepieciešams slēgt līgumu ar nometnes dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem par dalību nometnē. 

Tāpat precizēts nosacījums par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu Jaunsardzes centra organizētās nometnēs. Šajās nomentēs  vienošanās par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu var netikt slēgta, ja nometnē ir darbinieks, kas apmācīts paplašinātā pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā noteiktajām mācību programmām, izņemot nometnes, kad Jaunsardzes centrs izvērtējis ārstniecības personas nepieciešamību un slēdzis vienošanos par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu nometnē.

Lai izslēgtu iespēju, ka nometnes organizators izmanto negatīvus atzinumus nometnes organizēšanai, kas šobrīd formāli bija iespējams, turpmāk pirms nometnes darbības uzsākšanas nometnes organizētājs saņem pozitīvu atzinumu gan no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Veselības inspekcijas.

Bērnu nometnes organizē un to darbību nodrošina saskaņā ar Ministru Kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

Atgādinām, ka nometnes organizators rūpējas par to, lai nometne tiktu reģistrēta un saskaņota, tajā tiktu ievēroti visi drošības noteikumi, dalībnieki un viņu vecāki būtu informēti par visu svarīgo. Ar bērnu nometņu reģistru iespējams iepazīties šeit.

 

Lasīt Vairāk...
2023-08-23 I.Kraskeviča

NOMETŅU VADĪTĀJIEM UN VECĀKIEM ZINĀŠANAI! Kādos gadījumos VID atmaksā IIN par dalību bērnu nometnēs?

Daudziem nometņu vadītājiem un arī bērnu vecākiem, nereti rodas jautājums- Kādos gadījumos VID atmaksā IIN par bērna dalību nometnēs? Sadarbībā ar VID speciālistiem esam sagatavojuši Jums informāciju, lai turpmāk nerastos pārpratumi šajā jautājumā:

"Gada ienākumu deklarācijā drīkst iesniegt attaisnotos izdevumus par interešu izglītības programmu (Izglītības likuma definīcija) apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam:

 • no reģistrētām izglītības iestādēm. Izglītības iestāžu reģistrs pieejams https://www.viis.gov.lv/registri/iestades
 • no citām iestādēm, uzņēmumiem un fiziskām personām, kas saņēmušas pašvaldības licenci. Ar informāciju par pašvaldību licencētajām interešu izglītības programmām aicinām iepazīties pašvaldību mājas lapās vai sazinoties ar pašām pašvaldībām.

 Lai apliecinātu taksācijas gadā veiktos attaisnotos izdevumus, fiziskā persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tai pievieno dokumentu kopijas (attaisnojuma dokumentu oriģinālus uzrāda pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma) piemēram, kvītis, čekus, maksājuma uzdevumus, konta izrakstus, interneta bankas maksājuma uzdevumus, kuri apliecina izglītības un ārstniecisko izdevumu samaksu un kuros ir norādīts fiziskās personas – nodokļa maksātāja vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods, dokumenta izsniegšanas datums, kases čeka vai kvīts sērija un numurs, maksājuma uzdevuma numurs, saņemtā pakalpojuma veids (izglītības vai medicīnas un ārstnieciskais pakalpojums) un pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs vai personas kods un nosaukums vai vārds, uzvārds. Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz VID konsultatīvā tālruņa numuru 67120000."

Lasīt Vairāk...
2023-06-08 B.Smane

INFORMATĪVI MATERIĀLI PAR DROŠĪBU PIE UN UZ ŪDENS

Sākoties vasaras sezonai, vēršam uzmanību drošai atpūtai pie un uz ūdens, kā arī aicinām aizdomāties par sekām, kādas var rasties pārgalvīgas rīcības rezultātā.  

Lēcieni uz galvas ūdenī ir vieni no biežākajiem mugurkaula traumu cēloņiem Latvijā un nereti beidzas ar noslīkšanu vai smagu traumu, kā dēļ tiek ietekmēta cilvēka spēja kustēties un veikt pašaprūpi, neatgriezeniski samazinot dzīves kvalitāti.  

Noslīkušo un smagu traumu guvušo statistikā ir arī bērni un jaunieši. 2020.gadā 6% no noslīkušo un slīkušo skaita bija bērni un jaunieši vecumā līdz 19 gadiem. Tāpēc ir īpaši svarīgi jau šajā vecumā skaidrot bērniem un jauniešiem drošas atpūtas pie un uz ūdens principus un sekas, ar kādām var nākties saskarties pārgalvīgas rīcības rezultātā. 

Atgādinām, ka atpūšoties pie ūdens, bērni ir nepārtraukti jāuzrauga, arī tie, kas labi prot peldēt. Visdrošāk, ja pieaugušais atrodas ūdenī starp krastu un dziļumu. 

Publicējam informatīvos materiālus, ar kuriem aicinām iepazīstināt bērnu un jauniešu nometņu dalībniekus.

Lasīt Vairāk...
2023-06-08 B.Smane

ATBALSTS UKRAINAS UN LATVIJA BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETNĒM

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām īsteno atbalsta programmu Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”, kas ir sociāli nozīmīga gan Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, gan Latvijas sabiedrībai. 

Nometnes tiek organizētas ar mērķi nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

 • Nometnes mērķauditorija ir  1. līdz 12. klases skolēni, kuru skaits sadalās līdzvērtīgi (50%/50% vietējie bērni/Ukrainas bērni).

 

 • Nometnes saturiski ietver šādas tematiskas aktivitātes:
 •  izglītojošas aktivitātes kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē;
 •  latviešu valodas praktizēšana un prasmju pilnveide;
 •  komunikācijas, sadarbības un sociāli emocionālo prasmju pilnveide;
 •  sporta/fiziskās aktivitātes;
 •  veselīga dzīves veida un cilvēkdrošības paradumu veidošana.

 

 • Nometnes  plānotais ilgums, kā minimums, ir 3 dienu dienas nometnes vai 5 dienu diennakts nometnes. Dienas nometnes programma dienā vismaz 6 stundu ilga. Atbalsta apmērs par vienu nometnes dalībnieku dienā ir 50 euro apmērā (dienas nometne) vai 70 euro apmērā (diennakts nometne).

 

 • Finansējums nometnēm tiek piešķirts, balstoties uz līguma starp VISC un pašvaldību. Pašvaldības, izsludinot konkursu nometņu organizētājiem, ir tiesīgas noteikt kritērijus un nosacījumus piedāvājuma izvērtēšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu nometnes norisi. Nometņu organizētājs var būt gan pašvaldību dibinātas iestādes, gan biedrības un nodibinājumi, gan nevalstiskās organizācijas un citas juridiskas personas.

 

 • Nometņu vadītājiem reģistrējot nometni mājaslapā, obligāti ieklikšķināt atzīmi sadaļā "Valsts finansētās nometnes projektā “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”.

 

 

 

 

 

Metodiskā atbalsta departamenta

Profesionālās pilnveides nodaļas

Vecākās ekspertes: 

Inta Kraskeviča, e-pasts: Inta.Kraskevica@visc.gov.lv

Baiba Smane,  e-pasts: Baiba.Smane@visc.gov.lv

Lasīt Vairāk...
2023-05-23 I.Kraskeviča

VADLĪNIJAS PIESARDZĪBAS PASĀKUMIEM BĒRNU NOMETŅU ORAGNIZĒTĀJIEM!

Valsts izglītības satura centrs, saskaņojot ar Vesselības ministriju-ir aktualizējis Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiemVadlīnijas nosaka ieteikumus epidemioloģiski drošas nometnes organizēšanai un norisei, nosaka ieteikumus bērnu un darbinieku personīgās higiēnas un profilakses pasākumiem, telpu un aprīkojuma uzkopšanas pasākumiem, kā arī nosaka papildu drošības nosacījumus bērnu nometņu organizēšanai saistībā ar putnu gripu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā kontakti:  VISC vecākā eksperte Inta Kraskeviča, e-pasts: inta.kraskevica@visc.gov.lv, tālr. 60001629.

Lasīt Vairāk...
2023-02-20 I.Kraskeviča

JAUNAJIEM NOMETŅU VADĪTĀJIEM! KĀ PIEREĢISTRĒT NOMETNES!

Sveiciens visiem bērnu nometņu vadītājiem, uzsākot 2022.gada  nometņu organizēšanu! Vēlamies atgādināt, ka  visas  dienas un diennakts bērnu nometnes ir jāreģistrē un jāsaskaņo mājas lapā www.nometnes.gov.lv .

Lai to izdarītu ir nepieciešama parole un lietotājvārds, kurš tiek izsniegts beidzot nometņu vadītāju kursus! Ja Jums tādas nav,  vai ir aizmirsusies, to varat atjaunot mūsu mājas lapā, sadaļā "aizmirsu paroli" (iepriekš gan pārbaudiet vai jūsu datos uzrādītais e-pasts atbilst lietotajam e-pastam!

 Atcerieties- kad esat piereģistrējuši  nometni, izsūtiet saskaņojumus saistītām iestādēm no nometnes profila (iesniegt pietiekumu), kā arī, saņemot pozitīvu atzinumu no VUGD, saskaņojumu no VI, pievienojiet tos Jūsu nometnes reģistrācijas lapā. Noteikti nosūtiet informāciju PVD par ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju. Tad, kad  visi atzinumi un saskaņojumi ir pievienoti, nosūtiet informāciju saistītai pašvaldībai. Ja pie jūsu nometnes saskaņojumu sadaļas būs "zaļā atzīme"-  gan bērnu vecāki, gan citi interesenti varēs pārliecināties, ka šeit reģistrētā nometne ir droša un saskaņota saistītajās iestādēs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Veselības inspekcijā, Pārtikas un veselības dienestā, kā arī pašvaldībā).

Ja nepieciešams mainīt nometnes organizētāju- juridisko personu, to var izdarīt Jūsu sadaļā "Mani dati", pievienojot sadaļā "Juridiskā persona". Lai šogad radošas un piedzīvojumiem bagātas nometnes!

Papildus informācija pieejama  "metodiskie materiāli"- palīgs nometnes reģistrēšanā- prezentācija.

 

Lasīt Vairāk...
2023-01-23 I.Kraskeviča

Par iespēju nometņu organizētājiem piedalīties tirgus izpētē projektā Nr.9.2.2.1./15/I/004 “Kurzeme visiem”

Bērnu nometņu vadītājiem ir iespēja piedalīties tirgus izpētē, projektā Nr.9.2.2.1./15/I/004 “Kurzeme visiem” , kurā plānots organizēt bērnu nometnes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Šī pasākuma mērķis ir veicināt bērnu (no 9 līdz 15 gadiem) ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, tai skaitā veicināt, atjaunot un uzlabot bērnu ar FT spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.
 
Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.

Vairāk informācijas par projektu tā mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/.

Visi interesenti var sagatavot savus piedāvājumus un iesniegt atbilstoši tirgus izpētes noteikumiem.
Lasīt Vairāk...
2022-11-11 Inta Kraskeviča

AICINĀJUMS PIETEIKTIES PIEREDZES APMAIŅAS SEMINĀRAM!

Sveiciens cien. bērnu nometņu vadītāji, organizatori un pedagogi! Vēl ir iespēja pieteikties Profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas mācību seminārs pedagogiem, nometņu organizētājiem un vadītājiem  kas notiks 2022.gada 26.-27.novembrī, Abgunstes muižā. Atlikušas 15 brīvas vietas.  Pieteikties: http://nometnes.gov.lv/reunion/list  līdz 14.novembrim.


 

Lasīt Vairāk...
2022-06-29 Inta Kraskeviča

METODISKAIS MATERIĀLS - SATURA APRAKSTS MĀJAS LAPĀ

Sveiciens visiem nometņu vadītājiem un nometņu organizatoriem. Ir izstrādāts metodiskais materiāls  nometņu vadītājiem par nometnes apraksta veidošanu mājas lapā www.nometnes.gov.lv, ar mērķi: lai Jums vieglāk izprast un izveidot labu savas nometnes satura aprakstu, pieejamu gan nometnes dalībniekiem, gan viņu vecākiem.

Metodiskā materiāla autors Arnolds Brūders : "Katru gadu piedāvāto nometņu izvēle ir plaša, tāpēc sadaļa “Nometnes apraksts” ir svarīgs ticamas un precīzas informācijas avots gan nometņu dalībniekiem, gan viņu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem), kas nereti ir noteicošs nometnes izvēles procesā."

Lasīt Vairāk...
2022-04-21 I.Kraskeviča

Veikti grozījumi MK noteikumos Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"!

Veikti grozījumi 2009.gada 1.septembra MK noteikumos Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība":

-MK noteikumu 10.13 un 11.punkta prasības nav attiecināmas uz valsts aizsardzības mācības nometnēm;

- Par nometnes vadītāju var būt persona, kura apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto nometņu vadītāju kursu programmu un saņēmusi Valsts izglītības satura centra apliecību par programmas apguvi papīra dokumenta vai elektroniskā formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apstiprinātu ar laika zīmogu. Valsts izglītības satura centrs ziņas par apliecības iegūšanu reģistrē valsts informācijas sistēmā "Bērnu un jauniešu nometņu vadītājiem izsniegto apliecību datubāze";

- Šo noteikumu 13. punktā minētās prasības nav attiecināmas uz jaunsargiem Jaunsardzes centra rīkotajos pasākumos." ;

- Līdz 2022. gada 31. decembrim Veselības inspekcijas atzinums ir nepieciešams visām nometnēm." ;

- Līdz 2022. gada 31. decembrim šo noteikumu  ģimenes ārsta izziņa ir nepieciešama visiem dalībniekiem (tai skaitā dalībniekiem, kuru veselība tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā) dalībai visās nometnēs, un tai ir jābūt izsniegtai ne vēlāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības uzsākšanas."

 

 

Lasīt Vairāk...
>> Vecākas ziņas