Kurss: Bērnu nometņu vadītāju apmācības apliecības atjaunošanai-36 stundas

Atpakaļ

šajā iesniegumā minētās informācijas personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 11.punktā noteikto, bērnu nometņu vadītāju datu bāzes uzturēšanas nolūkā;
- personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības satura centrs (adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67216500, fakss: 67223801, e-pasts: visc@visc.gov.lv);
- personas dati tiks glabāti pastāvīgi,
- man ir tiesības iepazīties ar izglītojamā personas datiem un prasīt neprecīzu vai nepilnīgu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz izglītojamo, vai tiesības iebilst pret nepamatotu datu apstrādi;
- man ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumu.

*Lauki ir obligāti jāaizpilda.